Domovská stránka > Škola > Školní prevence

Školní prevence

Jak poznáme efektivitu?

Kdy je preventivní program efektivní a jak to poznáme? Obecně lze říci, že program se považuje za účinný, pokud se podaří splnit jeho dlouhodobé a krátkodobé cíle. Za nejefektivnější se považuje ten, který tato kritéria splní s nejnižšími ...
> celý text

Informativní

Zaměřují se na předávání znalostí o následcích užívání drog a rozvíjení toho, aby mladí věřili, že se užíváním drog člověk vystavuje riziku. Poskytují se informace o drogách, užívání a zneužívání drog včetně mýtů a pravd o užívání drog; často se zaměřují na biologické, chemické, historické a právní procesy. Pozornost se věnuje pozitivním i negativním účinkům na zdraví, sociálnímu prostředí daného jedince i jeho či jejímu duševnímu zdraví.

> celý text

Školní rada

Cíl: Rozvoj komunikace a sociálního učení Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy
> celý text

Prvky efektivity

Pro účely projektu Zdravá škola a drogy pracovníci Institutu Trimbos systematicky prostudovali odbornou literaturu a pokusili se stanovit, které charakteristiky určují účinnost programů drogové prevence (Cuijpers (2002). Z této studie vyplynulo...
> celý text

Zaměřené na rozhodovací schopnosti

Cílem je zlepšit schopnost studentů racionálně se rozhodovat ohledně užívání drog. Studenti se v nich učí strategiím pro identifikování problémů, nalézání řešení a výběr mezi alternativami.
> celý text

Mapa postojů

Cíl: větší porozumění vlastním postojům Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy
> celý text

Efektivita a typ školy

Předpokladem pro efektivní prevenci jsou efektivní školy Není vždy jasné, které charakteristiky školního programu prevence drog zvyšují jeho účinnost. Pro účinnou školní drogovou prevenci je důležitým faktorem i společenské klima a zapojení zaint...
> celý text

Spojené se složením přísahy

Podporují studenty v tom, aby slíbili nebo se zavázali, že nebudou užívat drogy (např. programy nekuřáckých tříd). Tento slib je někdy založen na morálních zásadách (drogy jsou pro společnost špatné, představují morální úpadek a zkázu)
> celý text

Příklady z praxe

Přinášíme vám - díky laskavosti jejich realizátorů - programy primární prevence, které lze označit za příklady dobré praxe. První je zaměřen zejména na mládež a vychází z osvědčeného principu zapojování vrstevníků, tzv. peer program. Druhý je ...
ikona Školní preventivní program ZŠ J. Seiferta v Praze 3
ikona Komunitní program protidrogové prevence Zdravá 6
ikona Školní rok a prevence kouření
ikona Peer program Poradenského centra pro drogové závislosti Brno

Efektvita a dobrá praxe

O účinné drogové prevenci lze říct mnohem více, pokud vezmeme v úvahu prvky, které vyšly z „nejlepší praxe“. V této kapitole nabídneme řadu kritérií, která praxi drogové prevence dosáhla vysokého uznání. Podporují je i odborníci na ...
> celý text

Zaměřené na hodnoty

Jejich cílem je pomáhat mladým lidem uvědomovat si své osobní hodnoty a následky svého chování, přičemž užívání drog je demonstrováno jako chování neslučitelné s osobními hodnotami.
> celý text

Co řeknou naši

Cíl: Rozvoj komunikace a soc. učení Způsob práce: skupinová práce, hraní rolí
> celý text

Analýza programů

Hansen (1992) ve své studii provedl analýzu široké řady školních programů prevence drog a na základě dvanácti typů programu uvedených v rubrice 12 typů programů je rozdělil do kategorií podle obsahu. Identifikoval šest skupin programů, z nichž ...
> celý text

Zaměřené na stanovení cílů

Vyučují dovednostem potřebným k stanovení a dosažení cílů a podporují studenty v tom, aby si osvojili postoj zaměřený na dosahování výsledků. Užívání alkoholu a dalších drog se prezentuje tak, že je v rozporu či nesouladu s takovými cíli. Proce...
> celý text

Inspirace z praxe

Inspirace pro další hodiny ...
> celý text

Efektivní prevence

Efektivní školní drogová prevence vychází z kombinace odborné evaluace současných programů, účinných složek odvozených z dobré praxe a vyučování a učení se v účinné (efektivní) škole.
> celý text

Zaměřené na zvládání stresu

Cílem těchto programů je naučit studenty jak se vypořádat se stresem a jak jej zvládat v psychologicky obtížných situacích (např. konflikty, konflikty ve vztazích, rodinné problémy atd.). Nácvik dovedností někdy zahrnuje strategie ke snižování ...
> celý text

Vzorový výukový program

Obsahová a technická metodika pro učitele při používání webu primární prevence odrogach.czUvedená metodika obsahu jednotlivých níže uvedených 8. lekcí je pouze inspirativní. Obsahová nabídka webu primární prevence odrogach.cz je mnohem šir...
> celý text

Zaměřené na pozitivní sebehodnocení

Cílem je rozvíjet pozitivní sebehodnocení (self-esteem) a sebeúctu. Studenti se učí přijímat neúspěchy a potíže a nevěnovat jim příliš pozornosti. Odrazují se od vnímání sebe sama jako neúspěšného. Podporují zvýšené oceňování vlastní vrozené i roz...
> celý text

Zaměřené na odolávání tlaku

Učí studenty, jak rozpoznávat vnější tlak užívat drogy (ze strany vrstevníků, sourozenců, rodičů/zákonných zástupců dítěte, jiných dospělých, v médiích či v reklamě) a asertivně mu odolávat.
> celý text

Zaměřené na nácvik sociálních dovedností

Vyučují obecným sociálním dovednostem, včetně komunikačních a mezilidských dovedností a schopnosti řešit mezilidské konflikty. Tento přístup zahrnuje nácvik dovedností s širší možností uplatnění než jen při odmítání nabídnuté drogy.
> celý text

Zaměřené na stanovování norem

Cílem je stanovit konzervativní normy pro užívání drog. Jádrem tohoto přístupu je náprava mylných představ studentů o (vnímané vysoké) prevalenci a přijatelnosti užívání alkoholu a drog a zvedení konzervativních skupinových norem.
> celý text

Programy pomoci

Poskytují intervence a poradenství směřující k vypořádání se se životními problémy. Do programů pomoci jsou zapojováni peers (vrstevníci), kteří studentům radí nebo je instruují v otázkách spojených s drogami a alkoholem.
> celý text