Šikana a legislativa

Šikana jako taková trestným činem není. Lze ji posuzovat jako přestupek.

Z hlediska trestního zákona

může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu některých trestních činů (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdější předpisů).

V předpisech resortu školství se na takové případy pamatuje v čl. 13 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení tímto ustanovením:

Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí tomu, že žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu. Tím není dotčena povinnost zaměstnanců vyplývající ze zvláštních předpisů.


V naší zemi platí Úmluva o právech dítěte, která zaručuje dětem bezpečí i v pedagogických zařízeních.

Kromě toho, že iniciátor šikanování porušuje tuto úmluvu, je šikanování možné považovat za přestupek proti našemu právnímu řádu.

Může totiž naplňovat skutkovou podstatu řady trestných činů:

  • trestný čin omezování osobní svobody
  • trestný čin vydírání
  • trestný čin vzbuzení důvodné obavy
  • trestný čin loupeže
  • trestný čin znásilnění
  • trestný čin pohlavního zneužívání
  • trestný čin kuplířství
  • trestný čin ublížení na zdraví
  • trestný čin poškozování cizí věci
  • trestný čin násilí proti skupině a proti jednotlivci

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 8390x