Stručný popis projektu primární prevence

Posláním projektu je přispět ke zvýšení kvality preventivních aktivit ve školách, výchovných zařízeních pro děti a mládež a v rodinách prostřednictvím poskytování kvalitních informací, efektivních a nástrojů s využitím atraktivního moderního celoplošně využitelného média.

Výchozí situace
Na základě monitoringu školního prostředí a spolupráce s odbornými subjekty byla zjištěna potřeba zdroje kvalitních, komplexních a snadno dostupných informací v oblasti primární prevence, protože neexistoval žádný ucelený kvalitní zdroj informací a nástrojů pro primární prevenci; informace, které klienti a zájemci o službu získávali, byly útržkovité a nekoncepční. Jako nejvhodnější prostředek byla vybrána internetová stránka. Pro tuto stránku byl vytvořen obsah vycházející z výsledků šetření.

Cíle
Cílem stránky www.odrogach.cz je poskytování kvalifikovaných komplexních informací a vzdělávacích programů pro rodiče, učitele a děti, jejichž výsledkem je prevence zneužívání návykových látek zejména dětmi a dospívajícími. Veškeré tyto informace nabízíme i nadále přehledně uspořádané na jedné internetové stránce tak, aby každý snadno našel hledané informace.
Učitelům i rodičům stránka poskytuje nejen praktické a vědecky ověřené postupy, nástroje a příklady dobré praxe, ale stejně jako děti mohou s námi o těchto věcech v rámci chatu diskutovat.
Kromě informací nabízíme přímo konkrétní on-line nástroje pro provádění primární prevence, což pomáhá oslovit zejména děti prostřednictvím nyní velmi aktuálního média.

Cílové skupiny
Projekt má tři hlavní cílové skupiny: pedagogy, rodiče a náctileté. Do cílové skupiny dále však patří také školní preventisté a metodici prevence. Každá z hlavní cílových skupin má vyhrazenou vlastní část internetové stránky s vlastními informacemi. V zásadě však platí, že všechny informace jsou přístupné všem, kteří o ně mají zájem. Stránka je kromě výše uvedených cílových skupin využíván i ke vzdělávání vysokoškoláků a zpracování jejich seminárních a ročníkových prací.

Forma
Projekt využívá prostředí internetu, což zaručuje celoplošnou dostupnost informací všem vytýčeným cílový skupinám. Veškeré informace, nástroje a další prvky jsou umístěné na internetové stránce s názvem „Informační portál primární prevence“ s adresou www.odrogach.cz.

Díky tomu, že všechny školy a velká část veřejnosti (tedy i rodičů a dětí) mají přístup k internetu, bylo vybráno toto pro klienty velmi atraktivní médium - internet. Obsah internetové stránky vychází z bio-psycho-sociální podstaty problémů a tomu jsou přizpůsobené jak textové materiály, tak i nástroje přístupné klientům a zájemcům o službu. Zájemci o službu jsou v rámci informování o obsahu a cíli stránek seznámeni s tím, že tento projekt zajišťuje vzdělávání a nabízí i konkrétní nástroje pro provádění preventivních aktivit, ale také obdrží informaci, že tyto nástroje nejsou samonosné a vždy by měly být součástí celkového přístupu. Tyto informace jsou uvedené jak v jednotlivých textech, tak i v pravidlech pro zájemce o službu.

Průběh služby/metody práce
Základ serveru tvoří odborné informace o primární prevenci rozčleněné do jednotlivých sekcí a také podle cílové populace (rodiče, učitelé, náctiletí), které mohou uživatelé volně využívat a učitelé podle nich a nebo například podle našeho inspirativního modulu využití serveru vytvářet programové bloky vzdělávání a sestavovat školní a komunitní preventivní programy.

Server obsahuje informace o prevenci, rizikových faktorech , mýtech, zásadách efektivní primární prevence, modelové preventivní programy, informace pro rodiče, co dělat když mají podezření, že dítě bere drogy atd.

Dále stránka nabízí interaktivní výukové programy pro jednotlivé cílové skupiny u dětí navíc
specifikované podle věkových kategorií. Tyto programy – testy mohou využívat jak jednotlivci, tak i skupiny, resp. školy. Ty mohou zvlášť po absolvování testu využít on-line diskuse s odborníkem. Podle zavedeného třídění metod práce jde o vzdělávání, poradenství a rozhovor (on-line chat) a evaluaci.
Další částí stránky jsou tzv. rozhodovací hry. Jejich cílem je především ukázat širokou škálu možností řešení různých situací, které se dotýkají problémů v rodině i ve škole a také poukazují na dopady zvolených řešení. Díky těmto hrám si mohou návštěvníci stránek vyzkoušet předem „nanečisto“, jak by v daných situacích reagovali a zároveň zjistí, zda by jejich postup byl vhodný.

Neméně důležitou částí stránky jsou diskusní fóra, kde si mohou uživatelé v rámci jednotlivých skupin vyměňovat své zkušenosti a názory. Tyto diskusní fóra jsou rozděleny dle cílových skupin. Stránka dále obsahuje kontakty na zařízení primární prevence.

Připravovanou součástí je Evaluační program. Jedná se o nástroj, který je možné využít jak on-line, tak i po stažení. Je to prostředek pro analýzu současného stavu ve škole a následnou opakovanou analýzu, který umožňuje sledovat efektivitu prováděných preventivních aktivit ve škole, změny školní atmosféry, přístup žáků k životnímu stylu i mapování postojů a zároveň má využití při plánování vhodných preventivních aktivit a případných změn ve školách. Tento nástroj bude k dispozici zdarma všem základním a středním školám.

Možnosti návštěvníků stránek
Zájemce o služby se může z velké části obsloužit sám a na internetové stránce si dohledat informace, které jsou pro něj v dané situaci aktuální. Pokud má potřebu dalších informací, či rady, může se přihlásit do některého diskusního fóra nebo se obrátit přímo na odborníky pracující na projektu.


Interaktivní/výuková část stránky nyní nabízí pro školy skupinové testy a skupinový chat. Pro to, aby mohl pedagog s dětmi absolvovat skupinový test, se musí na stránkách nejprve zaregistrovat a o test zažádat prostřednictvím připraveného formuláře. Po ověření, že o test žádá skutečný pedagog (protože díky anonymitě internetu by bylo jeho zneužití snadné), obdrží žadatel e-mailem informace o výukovém programu a přístupové kódy pro test i chat. Pedagog a žáci se poté mohou přihlásit do výukového programu. Po zadání kódu se zobrazí skupinový test pro požadovanou věkovou kategorii. Ten je předem připravený.
Pedagog však také může zažádat o test na nějaké téma, které vnímá pro jeho třídu momentálně aktuální. Po absolvování celého testu ho pedagog sám může ukončit a celá třída uvidí výsledky a komentáře k odpovědím, které byly zvoleny žáky. U každé zvolené možnosti je zobrazeno, kolik žáků tuto možnost zvolilo.
U každé otázky je v celkovém hodnocení označena samozřejmě správná odpověď. Tyto výsledky je možné buď vytisknout jako „vysvědčení“ celé třídy, ale také se k němu může pedagog na internetovou stránku kdykoli vrátit. Kdykoli v průběhu realizace celého výukového programu má pedagog možnost kontaktovat odborného či technického koordinátora stránky a konzultovat případné nejasnosti či problematické situace.
Po realizaci skupinového testu může třída pokračovat skupinovým chatem s odborníkem. Doporučujeme školám, aby mezi těmito dvěma částmi proběhl nějaký čas, aby i odborník, který bude se třídou diskutovat prostřednictvím chatu měl prostor pro prostudování výsledků skupinového testu a mohl se podle toho v diskusi zaměřit na aktuální témata třídy.
Po absolvování celého programu vyplní pedagog evaluační dotazník. Jeho odpovědi budou pro nás velmi důležité jako zpětná vazba pro rozvoj a hodnocení celého programu, avšak také budou zobrazeny v rubrice „Reference“, takže zájemci o realizaci výukového programu budou mít k dispozici hodnocení těch, kteří programem již prošli.
Výukové testy však mohou absolvovat i jednotlivci – pedagogové, rodiče a náctiletí. V tom případě stačí pouze kliknout na vybraný test, vyplnit všechny odpovědi a nakonec pouze zobrazit výsledky.
Sekce výukový program je rozšířena také o tzv. „rozhodovací hry“. Jedná se v podstatě o učení se řešení vybraných problematických situací. Návštěvník stránek, nebo celá třída s pedagogem, vybere příslušnou situaci a dále volí ze široké škály možností řešení tak, aby se pokud možno podařilo situaci co nejlépe zvládnout. Cílem je jednak poukázat na různé problematické situace, ve kterých by mohlo docházet často k chybám –a to je ve škole, tak i v rodině a mezi kamarády – a zároveň poukázat na širokou škálu možností řešení v každé situaci. Uživatel si může také zvolit, že chce projít celou situací s nápovědou, takže uvidí námi doporučené řešení v každém okamžiku celé situace.

Pedagog objedná službu prostřednictvím formuláře, napíše požadovaný termín a čas provedení testu a chatu a odešle. Posléze obdrží potvrzující e-mail s přístupovými kódy pro celý výukový program. Po jejich zadání může být program zahájen. Výukový program je ukončen po absolvování skupinového testu a chatu. Předem dohodnutá doba chatu je 45 minut – tedy jedna vyučovací hodina. Po dohodě je však možné tuto dobu prodloužit.
Ostatní služby stránky mohou být využívány bez jakékoli dohody, podmínkou je pouze připojení k internetu. Informační a diskusní služby jsou díky své formě k dispozici bez přerušení.
Uživatel www. stránek, může být vyloučen s diskusního fóra pouze v případě, že používá nedůstojná slova, propaguje drogy, rasismus apod.
Uživatel může ukončit poskytování služby v případě, že nemůže dodržet dohodnutý čas pro realizaci programu – avšak může si ho přeobjednat na jiný termín. Návštěvník stránky může ukončit poskytování služeb dobrovolně dle vlastního uvážení, např. z důvodu ztráty zájmu o danou problematiku apod.

Zobrazeno: 5416x