Domovská stránka > Škola > Legislativa

Legislativa

Úmluva o právech dítěte

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 49 odst. 1 dnem 2. září 1990. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 49 odst. 2 dnem 6. února 1991.

ikona Úmluva o právech dítěte

Zákon o sociálně právní-ochraně dětí

Povinnost škol ohlašovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností některé skutečnosti vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tuto povinnost ukládá paragraf 10, odstavec 4. Školy, podle tohoto zákona, jsou povinny ohlásit všechny takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítěje v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný,anebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo. Konkrétní ohrožení definuje paragraf 6 tohoto zákona.

> celý text

Školský zákon

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007. 
ikona Školský zákon