Věková kategorie 11-13 let

V tomto věku děti vnímají a znají slangové názvy drog, už ví, jak se užívají, že se dají koupit. Uvědomují si existenci obchodu s drogami a výdělky z prodeje drog, ví, že užívat drogy je nebezpečné a zakázané.

V tomto období dochází většinou k prvním zkušenostem s pitím alkoholu, kouřením cigaret, ale i marihuany.

 • Děti v tomto věku mají a měly by mít širší informace o návykových látkách
 • Měly by umět posoudit nejen okamžitý, ale i dlouhodobý vliv při užívání drog na život
 • Měly by znát dopad zneužívání drog na celou společnost
 • Měly by mít pokročilé dovednosti k odmítnutí tlaku vrstevníků
 • Posilujte u nich hlavně zodpovědnost při aktuálním rozhodování za své chování

 

Znalosti

 • Úloha léků ve společnosti.
 • Pozitivní a negativní účinky alkoholu.
 • Nebezpečí kouření tabáku.
 • Další informace o specifických drogách ( včetně těkavých látek a léčiv).
 • Experimentování s drogou je osobní věcí každého, ale je nutné vědět, že může mít nebezpečné důsledky.
 • Potencionální důsledky experimentování s drogou ( včetně oblasti zdraví, právního rizika, vlivu na rodinu).
 • Zdraví a nemoc. Znalost stavby a fungování lidského těla.
 • Základní znalosti péče o tělo ( význam správné stravy, význam cvičení pro zachování zdraví).


Dovednosti

 • Dovednosti spojené se správným rozhodováním.
 • Dovednosti vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc.
 • Dovednosti při budování vlastní sebeúcty a sebeúcty druhých.
 • Dovednosti volby správného druhu stravy.
 • Dovednosti v oblasti péče o tělo, v oblasti tělesných cvičení a hygieny.


Postoje

 • Uvědomění si vlastních hodnot.
 • Pozitivně přijímat příklady dospělých, zejména rodičů a učitelů.
 • Přijímat odpovědnost za sebe a své chování.
 • Tolerance vůči nedostatkům druhých.
 • Akceptování a ocenění rozmanitostí a rozdílností v lidském životě.
 • Znalost obecně respektovaných postojů vůči odlišným skupinám lidí (např. k uživatelům drog) a vědět, jak postoje ovlivňují to, jak je těmito lidmi zacházeno.
 • Cenit si vlastního těla.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 4213x